TOPAZ Nummer 11 / 2004
Welkom
Duurzame ontwikkeling en spiritualiteit
Zelfbeschikking of van buitenaf bepaald
7 suggesties voor zelfreflectie om elke dag nieuw mee te starten
Meneer Groen, de groenteman
Wat is eer?
Ruimte voor poëzie
Waarom stellen mensen vragen?
De menselijke legpuzzel van antwoorden op vragen die ons bezighouden
Well Being praktijken voor healing en gezondheids educatie geopend
Het filosofisch café
Dido & Aeneas, eerste opera binnen het Template Netwerk

Duurzame ontwikkeling en spiritualiteit

door James Smith

Om maar met de deur in huis te vallen: We staan voor een enorme uitdaging. Als we wegen naar duurzame ontwikkeling weten te ontdekken, hoeft de toekomst van de mensheid er niet somber uit te zien. De huidige gang van zaken op dit terrein, zoals elk boek over wereldtrends zal bevestigen, leidt ons in hoog tempo naar een rampscenario. 'Global Environmental Outlook', een uitgave van het V.N. Milieu Programma (UNEP), laat een staalkaart van schrikbarende en zeer verontrustende trends zien.

Er dienen zich twee scenario's aan:
optie 1, het doemscenario: uitsterving en op z'n best een sterk verminderd aantal mensen levend in een verpauperde wereld. (Berekeningen vanuit de huidige trends leiden hiertoe)
optie 2, hierin nemen we de uitdaging aan de mensheid op een juist spoor te krijgen en manieren te ontwikkelen voor een betere toekomst.

Er zijn vele redenen voor onze enorme problemen. Bevolkingsgroei, toename van materiële consumptie en hogere verwachtingen, trekken een zware wissel op de natuur, terwijl verbeteringen niet voorhanden zijn. We verheffen materialisme tot god maar dat geeft ons geen werkelijke bevrediging of levensdoel.

Een belangrijke rol speelt het gegeven dat er reusachtige en snelle veranderingen plaatsvinden. Die lijken vaak door mensen veroorzaakt te worden, maar dat is geen volledig beeld. Het universum streeft ook naar vooruitgang en ontwikkeling, net als de mensheid. Misschien is de universele drang zelfs nijpender en spoelt die over de Aarde heen. In deze huidige tijd vindt er een wisseling plaats van tijdperken in het kosmische klokwerk. De Aarde wordt hierdoor beïnvloed en is onderhevig aan nieuwe, intensere universele krachten.

Die nieuwe invloeden en intensiteiten komen voort uit de behoefte van het levende universum om te ontwikkelen en te groeien. De mens heeft diezelfde ingebouwde behoefte. Het heeft niet te maken met materiële groei. Deze intelligente krachten zijn op zoek naar vrijwilligers die meehelpen en hun doel onderschrijven.

Geleidelijk begint de Universele Invloed de Aarde meer te omspoelen. In het 'oude Era' konden alleen buitengewone mensen zich als spirituele wezens ontwikkelen, een ontwikkeling die zich uitstrekte tot voorbij de begrenzing van de Aarde. In ons eigen leven staat weldra ieder mens voor deze uitdaging. In dat perspectief zijn we allemaal gelijk, niemand beter dan een ander, met als enige criterium hoe ieder van ons verkiest te leven als spiritueel wezen dat zijn doel in de Schepping nastreeft. De tijd verglijdt en dringt.

We zien bestaande structuren in onze wereld uiteenvallen. Dat geldt vooral voor structuren die niet synchroon lopen met de timing en het doel van de Schepping. Dat doet meteen een beroep op ons om nieuwe structuren te ontwikkelen die wel gericht zijn op dat universele streven. Daartoe moeten we de doeleinden van de Schepping en de plaats van de mens daarbinnen ontdekken. Ook dienen we de mallen te vinden voor die nieuwe structuren.

Een vooruitziende blik is belangrijk vanuit de volgende overweging. Het oplossen van problemen gerelateerd aan het oude tijdperk, levert niet persé oplossingen op die ook gelden voor het nieuwe tijdsgewricht. Vanuit een toekomstgericht perspectief kunnen we beter uitwerken wat ons nu te doen staat. Het vraagt om een oplossingsgerichte benadering die ons up-to-date brengt.

Er is behoefte aan menselijke ontwikkeling die brille, innovatie en nieuwe ideeën losmaakt. We gebruiken doorgaans maar een fractie van ons potentieel. De mensheid ontwikkelt door de eeuwen heen wel degelijk hogere niveaus van vaardigheid en kunde. Dat is te zien in de historische lijn van de mens vanaf de vroege holbewoner tot aan de moderne tijd. In het nieuwe tijdvak zal dat potentieel aan menselijke groei en bekwaamheid enorm kunnen toenemen.

Daarom is het nu de kunst om de 'menselijke' wetenschap te ontwikkelen. Manieren vinden voor duurzame ontwikkeling vergt een groot doorzettingsvermogen. Het succes van ons streven naar menselijke ontwikkeling zal mijns inziens heilzame gevolgen hebben voor de mensheid.

Wegen vinden naar een betere toekomst vraagt om afstemming, als bij een stemvork, op die signalen van verandering die als gids dienen om nieuwe inzichten te onthullen. De menselijke geest kan die stemvork in trilling brengen, maar dat is niet eenvoudig, zoals iedereen weet die zich op het pad der ontwikkeling begeeft. Een ontwikkeld mens die een spiritueel leven leidt krijgt percepties en inzichten over welke kant op te gaan. Die geven richting, inzicht en ideeën over wat er in de toekomst nodig is. Persoonlijke ontwikkeling is het uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling.

Voor menselijke groei is persoonlijke ontwikkeling nodig en door de eeuwen heen hebben inderdaad velen dat pad gevolgd, uitzonderlijke individuen die de muziek, kunst en wetenschap van hun tijd ontdekten. Nu staan we voor de dubbele taak om ook te ontdekken wat werkt in het zich ontvouwende tijdperk. Ik denk dat mensen die in staat zijn zich te ontwikkelen ook degenen zullen zijn die wegen van de toekomst op het spoor komen.

De geschiedenis zit vol met aanknopingspunten. De hoogtepunten daarvan kunnen we meenemen. Maar omdat we leven in een overgangsfase tussen twee tijdsgewrichten zoeken we ook naar wat in de toekomst kan blijven bestaan.

Op vele gebieden is research hard nodig. Duurzaamheid probeert de relatie tussen mensen en de aarde te begrijpen en voor dat onderzoek kan men veel lering trekken uit hoe de Natuur zelf omgaat met het principe van duurzaamheid. Er zijn voor de hand liggende voorbeelden als evenwicht, onderlinge afhankelijkheid, niet meer nemen dan je nodig hebt en jezelf schoon houden. Die kunnen een opening bieden op het gebied van duurzaamheid en het grotere scheppingsplan. Daarnaast vraagt het ook te kijken naar het menselijk potentieel en dat beginnen te verwezenlijken.

Dat vergt een streven naar een persoonlijk spiritueel leven dat zich niet verlaat op enig dogma of een historische formule, maar veeleer gebaseerd is in wat iemand weet dat waar is op grond van bewijzen die men zelf uit de Natuur gedestilleerd heeft. Het is een toekomstgericht avontuur in het onbekende om uit te vinden hoe de toekomst zal blijken te functioneren.

Ik geloof dat we voor een van de grootste uitdagingen staan waarmee de mensheid ooit geconfronteerd is. Als we voortgaan op ons huidige pad wacht ons de ondergang. Die koers te wijzigen vraagt een grote sprong in het onbekende dat de toekomst is. Deze tijd is misschien de beste tijd om in geboren te zijn en zeker de meest opwindende.

Duurzaamheid Training Advies

Met ons adviesbureau ontwikkelen we nieuwe wijzen van benadering. We leveren duurzaamheidstrainingen en ontwikkelingsprogramma's. We faciliteren processen om ontdekking en innovatie uit te lokken. Voor aanvullende duurzaamheids- en trainingsprogramma's kunt u onze website bezoeken: www.sustainabilityconsultants.com. De cursusprogramma's worden verzorgd door Eur Ing James Smith, Hoofd Milieu Accountant en ISO 14001 Hoofdtaxateur.

Copyright © 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.