TOPAZ Nummer 11 / 2004
Velkommen
Bæredygtighed og Åndelighed
Selvbestemt eller bestemt
7 forslag til selvbesindelse som start på en ny dag
Grønthandleren, hr. Grøn
Hvad er ære
Digte af Aud Wilken
Hvorfor stille spørgsmål?
En menneskelig mosaik af svar på spørgsmål
De blandede sider
Stor succes for international farverig festival i Køln
Dido - Æneas

Bæredygtighed og åndelighed

af James Smith

At finde veje mod en bæredygtig fremtid er blevet en kolossal udfordring. Hvis veje til en sådan fremtid ikke bliver fundet, går mennesket triste udsigter i møde. Det er tydeligt, at den vej, vi går lige nu, fører med hastige skridt mod katastrofen. Granskning af enhver lærebog om globale tendenser bekræfter dette synspunkt. “Den globale miljøudsigt” produceret af FN’s Miljøprogram udstikker en række overvældende og temmelig deprimerende tendenser.

Mennesket står over for to muligheder. At ekstrapolere den nuværende tendens fører til den første mulighed, som i værste fald er udslettelse og i bedste fald et stærkt reduceret antal, der lever i en forpint verden. Den anden mulighed er at tage udfordringen, at komme tilbage på sporet, op og finde måder at nå frem til en bedre fremtid på.

Der er mange grunde til, at mennesket står over for så enorme problemer. Befolkningstilvækst, et større materielt forbrug og højere forventninger er en kolossal belastning for planeten, og gode råd er dyre. Vi har skabt en materiel gud, som ikke kan give vores liv ægte tilfredsstillelse eller formål.

En vigtigere faktor er dog, at vi er i en tid med forandring, hurtig og kolossal forandring. Man kunne tro, at dette er et resultat af menneskets stræben, men det er ikke hele sandheden. Ligesom menneskeracen søger at gå fremad og udvikle sig, så gør universet det også. Den universelle drift er måske stærkere, og denne drift skyller hen over vores planet. Vi står over for en ny tidsalder og en tid, hvor planeten er underlagt nye og højere universelle kræfter.

Disse nye indflydelser og kræfter stammer fra det universelle ønske om udvikling og vækst. Ligesom universet vokser, har mennesket også brug for at vokse og udvikle sig, ikke materielt, men på universets facon.

Skabelsen begynder at fusionere med planeten. I den gamle tidsalder var kun helt enestående mennesker i stand til at udvikle sig hinsides planeten på et åndeligt plan. Vi står snart alle sammen over for den udfordring i vor egen levetid. Over for dette bliver vi alle lige, ingen bedre end andre. Det eneste spørgsmål er, hvordan vi hver især vælger at forfølge vort eget spirituelle liv med et universelt mål for øje. Tiden går, og mennesket halter bagefter.

Det, vi oplever i verden i dag, er, at de mange og forskelligartede typer strukturer bryder sammen. Det gælder især de strukturer, som står i kontrast til universets formål. Dette stiller os over for en udfordring, fordi der er brug for nye strukturer i deres sted, som er i harmoni med universets formål. Dette betyder, at vi må finde meningen med skabelsen og menneskets rolle i den. Vi må også finde og opdage skabelonerne til disse nye strukturer.

Der er også andre grunde til, at det er vigtigt at skue fremad. At prøve at løse den gamle tidsalders problemer vil ikke give løsningsmodeller, der vil fungere i den nye tidsalder. Vi bør hellere skue ud i fremtiden for at finde ud af, hvad vi skal gøre nu. Dette fordrer en fremgangsmåde, der tragter efter harmonisk vækst og opdatering.

For at finde frem til disse strukturer er der brug for menneskelig udvikling, som kan frigøre genialitet, fornyelse og nytænkning. Ifølge videnskaben bruger vi kun en brøkdel af vores potentiale. Det er også tydeligt, at mennesker udvikler flere færdigheder og større evner. Det kan man se på menneskehedens historie fra hulemænd og frem til i dag. I den nye tidsalder vil potentialet for menneskelig udvikling og kunnen være større.

Vi må derfor finde måder at udvikle os på i de menneskelige videnskabers kunst. At finde veje mod en bæredygtig fremtid vil kræve stor vedholdenhed i menneskelig udvikling. En succesrig stræben efter menneskelig udvikling vil bringe vidtrækkende og gavnlige resultater for menneskeheden.

At finde vejen til en bedre fremtid kræver et slags ”pejleapparat”, som kan vejlede os og åbenbare for os ny indsigt om de forandringer, der foregår. Menneskets ånd er i stand til dette, men som alle, der har været på en personlig udviklingsrejse ved, så er det ikke let. Et udviklet menneske, som lever et åndeligt liv, vil have indsigt nok til at finde den rigtige vej. Det er sådan en vej, som vil få os til at forstå, hvad der er brug for i fremtiden. Udgangspunktet for bæredygtig udvikling er altså personlig udvikling.

I menneskelig vækst indgår der personlig udvikling, og gennem historien har mange mennesker trådt denne sti. Det var de enestående individer, som fandt deres tids musik, kunst og videnskab. I vores tidsalder har vi den dobbelte udfordring, der ligger i at finde ud af, hvad der virker i en ny tidsalder, mens den indtræder. De mennesker, som vil være i stand til at udvikle sig, er dem, som finder frem til fremtidens virkemidler. Der er mange fingerpeg i historien, og vi kan tage det bedste af den med os. Men eftersom vi befinder os i et tidsalderskifte, leder vi også efter det, som kan være brugbart i fremtiden.

Udfordringen er altså at finde det, som vil være bæredygtigt i fremtiden, vel vidende, at vi står over for en ny tidsalder, og at det, som fungerede i de etablerede strukturer, nu har det meget vanskeligt. I denne rejse fremad indgår menneskelig udvikling, en forståelse af skabelsens formål og at kunne opdage, hvad der virker i fremtiden.

Nye opdagelser frembyder en særlig udfordring, og der er brug for research nu på mange områder. Bæredygtighed handler om at forstå forholdet mellem mennesker og planeten, og når man researcher dette, kan meget vindes ved at opnå en forståelse af bæredygtighedsprincipperne, som de optræder i naturen. Der er indlysende eksempler som balance, indbyrdes afhængighed, ikke at tage mere, end der er behov for og evnen til at rydde op efter sig selv. Dette kan give nogle begyndende fingerpeg om bæredygtighed og skabelsens bredere formål. Samtidig skal der også være en rejse, som ser på menneskets potentiale og begynder at realisere det.

Dette er en rejse, som begynder at udvikle et personligt åndsliv, som ikke sætter sin lid til nogen dogmer eller historiske retningslinjer. Det er snarere baseret på, hvad hver person ved er sandt ud fra materiale indsamlet ved egen research. Det er en fremadrettet opdagelsesrejse ad ukendte stier at søge at forstå, hvad der vil virke i fremtiden’.

Vi står over for store forandringer og udfordringer, måske de største, menneskeheden nogen sinde har stået over for. Hvis vi fortsætter vores nuværende vej, venter ødelæggelsen forude. At ændre kurs vil kræve et stort hop ind i det ukendte i fremtiden.

Træningsrådgivning i bæredygtighed

Vi søger at udvikle nye måder at undervise i bæredygtighed og personlig udvikling med praktiske forløb, som understøtter opdagelse og nytænkning. For flere oplysninger så besøg vores website: www.sustainabilityconsultants.com. Foredragsholder er Eur ing James Smith, BTech, BA, DMS, MSc, CEng, MIMechE, MIQA, MIEMA, Principal Environmental Auditor og ISO 140001 Lead Assessor.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.