TOPAZ Nummer 10 / 2004
Welkom
De Template: Een visionair verhaal over ontwikkeling
Project voor vrouwen, Menselijke Template, Integratie leeftijden
Ontwerp klaslokalen, Tuin van Toevlucht
Intelligentie van kleur, Well Being Sciences, Pentabalans
Templates in muziek, Begeleiding voor de stervenden, Verhalen vertellen
Ease, Kaleidolight, De Auradouche
Muziek van de Toekomst - Symfonie van Welzijn
Nieuwe muzikale landschappen
Nieuwe sjablonen voor nieuwe tijden
Kennismaking met Template processen
Kleding voor persoonlijke ontwikkeling

De Template: Een visionair verhaal over ontwikkeling

Elk pasgeboren mens is een nieuwe poging van de Schepping in haar groei naar vervolmaking

Auteurs: Iet Veenland en Sander Funneman
Verslaggevers: J. Keuskamp - van Schaik en L. Karre

Door de eeuwen heen hebben mensen met het leven en daarin met zichzelf en elkaar geworsteld en manieren en vormen gevonden om ermee om te gaan. Door diezelfde eeuwen heen zijn de manieren en vormen veranderd en steeds aangepast met het ontstaan van nieuwe inzichten, kennis, begrip en ontwikkeling van vaardigheden. Er is geen enkele aanwijzing dat we aan de eindstreep zijn gekomen en dat bij ons de verdere ontwikkeling van menselijke vermogens en vaardigheden zou stoppen. Als die evolutie zich voortzet, betekent het dat we voortdurend nieuwe wegen en vormen zullen moeten vinden om om te kunnen gaan met wat we ontdekken en er vat op te krijgen in voorbereiding op verdere individuele en collectieve groei. Dat is wat het Template Netwerk zich ten doel stelt.

Door studie, onderzoek en het ontwikkelen van jezelf als mens, en van praktische vaardigheden, proberen de deelnemers een klimaat van openheid en beschikbaarheid voor de toekomst te scheppen; door wegen en vormen te vinden die ontwikkeling volgens natuurlijke 'templates' stimuleren, in harmonie met weer grotere templates. Dat vindt zijn uitdrukking en praktische toepassing op elk gebied, van duurzame ontwikkeling, stervensbegeleiding, theater en muziek, tot hoe met elkaar om te gaan. In het volgende artikel verweven we een aantal fundamentele gedachtegangen en uitgangspunten, met hun praktische toepassing in verschillende projecten binnen het Template Netwerk.

Wat is een 'template'?

Wat is eigenlijk een template? Webster's woordenboek definieert de term 'template' als 'iets dat vorm geeft of dat dient als een patroon' [vertaling van de redactie], ofwel 'een mal' (Van Dale). Het idee van een template kan misschien het beste worden uitgebeeld door vergelijking met het DNA in de kern van een cel, als een blauwdruk, codering of vormgevend patroon voor leven. Neem het voorbeeld van het menselijk lichaam, met al zijn verschillende delen en hun uiteenlopende functies en expressies; toch bevat iedere cel dezelfde DNA-template die het patroon voor het hele lichaam geeft. Het concept 'template' omvat het idee dat er objectieve en externe criteria zijn voor het ontwerp, de premisse of de oorzaak van dingen. Dit voorbeeld geeft een eerste indruk. In de filosofie en het onderzoek van het Template Netwerk geeft de notie van 'template' toegang tot een diepgaand en fundamenteel kenmerk van al het leven in het universum.

Persoonlijke ontwikkeling

Ieder mens heeft de codering om zich te kunnen ontwikkelen. Dat is gemakkelijk te zien in de automatische ontwikkeling die we allemaal hebben doorgemaakt: van de baby die z'n armen en benen amper gecoördineerd kan bewegen, tot kruipen, lopen en de precisie van een gerichte beweging; van niet kunnen praten tot taal kunnen gebruiken om iets te beschrijven, verhalen te vertellen, gedachten uit te drukken, gevoelens over te brengen. Ontwikkeling is een doorlopend proces, aangezet door een innerlijke drang en gevoed en ondersteund door de omgeving waarin het proces plaatsvindt. Niet elk milieu staat echter iedere ontwikkeling toe. In analogie: ieder eikeltje heeft de mogelijkheid een eik te worden en als die eikel op vruchtbare grond valt kan hij tot een enorme boom uitgroeien. Maar sommige eikels komen op straat terecht of worden door eekhoorns opgegeten, lang voordat ze hun bestemming als boom kunnen vervullen. Toch is elke eikel volledig gecodeerd om zich te ontwikkelen en een eikenboom te worden. In deze analogie ligt de fataliteit niet in de kansen, maar in het milieu.

Sommige omstandigheden bieden precies de goede voedingsbodem om te ontwikkelen, andere niet. Wat we ook besluiten met ons leven te doen, in relatie tot ontwikkeling is de vraag: 'welke template geeft het voedsel dat deze ontwikkeling mogelijk maakt?' Als iemand violist wil worden maar slechts weinig tijd doorbrengt met violen of andere violisten, is er weinig kans dat hij een 'eikenboom' onder de violisten zal worden. Voorwaarden voor ontwikkeling zijn de natuurlijke patronen en benaderingswijzen die de ontwikkeling ondersteunen, en de natuurlijke wijze van voeding vanuit de omgeving.
Een van de filosofische uitgangspunten die de grondslag vormt voor ons werk is het feit dat de mens gemaakt is voor een levenslang ontwikkelingsproces. Menselijke ontwikkeling is van wezensbelang voor de voortzetting van onze evolutie, de manier waarop we onszelf zien en hoe we denken over en zorg dragen voor onze leefwereld. In onze visie dient het milieu dat mensen gezamenlijk scheppen dat ontwikkelingsproces te ondersteunen. Een omgeving van respect en zorgzaamheid tegenover anderen, bijvoorbeeld, nodigt vertrouwen uit en een grotere bereidheid om dingen te proberen.

Voorbeelden van templates

Een voorbeeld van een natuurlijke template voor groei is de vier seizoenen. Een plant volgt een vast patroon, eerst ondergronds als zaadje in de winter, om in het voorjaar in leven uit te barsten, dan 's zomers tot volle bloei te komen, waarna hij in de herfst zijn tooi verliest en zijn vrucht voor nakomelingschap verspreidt, om in de winter tot zijn kern terug te keren, zich verzamelend voor zijn volgende levensfase in het voorjaar daarop. Dit is ook een natuurlijk patroon in het leren van een vaardigheid bijvoorbeeld. Eerst is er niet veel meer dan de wens om de vaardigheid te ontwikkelen, om een riedeltje op de viool te spelen, wat dan uitmondt in een periode van oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Dan klikt het ineens, wordt het vloeiend en begint te klinken; dit geeft het bevredigende gevoel dat iets je 'eigen' is en de wens om meer te leren... en dan begint het patroon van voren af aan.

Een ander voorbeeld van een template is het patroon van de verschillende fasen in het proces van ouder worden, waarbij in elke levensfase verschillende kernpotentialiteiten vrijkomen, in de vorm van drijfveren, krachten, vermogens, begrip en wijsheid, waarbij elke leeftijd de basis biedt voor de volgende.
Als we die natuurlijke template van ouder worden leren begrijpen met de daarbij horende mogelijkheden van onze vermogens op elke leeftijd, hoeven we ons niet als een 20-jarige te gedragen als we 50 zijn. Het zet ons aan actief de wijsheid en ervaring op te zoeken die in ouderen besloten liggen en die breder beschikbaar te maken door het beroep dat jongeren erop doen. Het Template Netwerk stimuleert en ontwikkelt de natuurlijke template die alle leeftijden integreert, in alles wat de mens bezighoudt, o.a. door het werk van de Stichting Springlevend.

Als het leven een zaak is van willekeur, maar doelgericht, dan groeit alles in de schepping binnen een onderling verbonden set templates, afgeleid van dezelfde kern en leidend naar hetzelfde doel. Het staat de mens vrij zich daarbinnen te ontwikkelen, grotere intelligentie te vergaren over deze templates en nieuwe te ontwikkelen.

In al ons onderzoek zijn we niet gericht op definitieve antwoorden, maar op zoek naar intrigerende vragen die aanzetten tot zowel persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling die wij gezamenlijk kunnen bereiken. Het leidt tot een innerlijke reis die ons sterkt in hoe we met het leven kunnen omgaan in elk nieuw moment.

Op het scherp van de Template snede

Dit beschrijft de plaats van een doorlopend forum, om die templates waar we toe gekomen zijn, voortdurend up-to-date te houden en langs verschillende invalshoeken te verifiëren.

Vele mensen ter wereld werken mee aan de talrijke projecten die voortkomen uit zich ontwikkelende templates. Zo werken aan de Universiteit van Leiden mensen die verbonden zijn met het Template Netwerk samen met andere wetenschappers in hun streven de oorzaken van kanker te begrijpen en te behandelen. Andere leden zoeken samen met andere therapeuten naar natuurlijke methoden om templates te testen die ADHD helpen voorkomen en genezen. In Engeland onderzoeken architecten de mogelijkheden de effecten van hersenletsel te verminderen door nieuwe templates toe te passen bij het ontwerpen van een specifieke omgeving. De betrokkenen hebben hierover geschreven in eerdere nummers van de Topaz.

Deze inspanning om geboorte te geven aan nieuwe templates, en het vernieuwen en onderlinge verbanden vinden van reeds bestaande, noemen we de Template Acropolis. Het is een proces waarin we open zoeken naar feiten, inzichten, begrip, raamwerken, manieren van omgaan met wat nog onbekend en niet in kaart gebracht is; omdat er altijd ontwikkeling is, zal er immers altijd het onbekende zijn om te verkennen. In dit proces wordt niets als vanzelfsprekend beschouwd. Er is teveel menselijk talent en capaciteit tegengehouden door vaststaande aannames te volgen. Daarom moedigt het Template Acropolis proces onderzoek aan waar iemand zelf richting aan geeft en steunt het de vrije geest die moedig het kompas van zijn eigen natuurlijk gegeven inclinatie en doel volgt.

Het Template Netwerk en de vele mensen die er wereldwijd bij betrokken zijn onderzoeken en verifiëren template raamwerken vanuit verschillende invalshoeken op zeer uiteenlopende gebieden als filosofie, wereldgeschiedenis, psychologie, dans, theater, welzijnswetenschap en vele andere, waarvan u voorbeelden in dit artikel kunt lezen.

Het gegeven dat deze Acropolis processen gaande zijn binnen het netwerk in groeiende mate van diepgang en verscheidenheid, doet ons inzien dat het Template Netwerk nog pas aan het begin staat van haar bijdrage aan de ontwikkeling van menselijk potentieel, vaardigheid en vermogen, voor de toekomst waar deze tijd nu om vraagt.

De natuurlijke templates waar we toe zijn gekomen en die toegepast en telkens opnieuw getest worden, bieden op zichzelf buitengewoon leiderschap. In het proces van deelnemen aan een Acropolis forum om nieuwe noodzakelijke vragen te openen, is het het geïntegreerde raamwerk van templates dat een natuurlijke context, richtlijnen en manier van omgang biedt. Dit acropoliserende proces - dat in vele deelnemende landen plaatsvindt - vinden we belangrijk, omdat het een voortdurend openend en zich ontwikkelend proces mogelijk maakt, in plaats van een fixatie. Daarom ontmoeten de pioniers van die vele toegepaste templates elkaar regelmatig, lokaal en internationaal, voor verder onderzoek en ter kruiselingse controle, om te verfijnen, verbeteren en voortdurend up-to-date te brengen.

Onlangs vond met meer dan 200 mensen uit 17 landen een inspirerende Acropolis-stijl bijeenkomst plaats op Kreta. De focus van deze bijeenkomst, die door Feminenza gesponsord werd, was onderzoek en controle van templates die momenteel in ontwikkeling zijn om de man/vrouw-relatie beter te begrijpen. Deze acropoliserende bijeenkomsten zijn niet intellectueel georiënteerd. Zij spreken het hele spectrum van menselijk vermogen en expressie aan, want templates werken 'één in alles en alles in één', net zoals elke lichaamscel de blauwdruk en weerslag van het geheel bevat. Ze omvatten vele manieren van menselijke communicatie en kunnen voor de betrokkenen openbarend en diepzinnig zijn.

Het verzamelen van collectieve intelligentie en wat dat mogelijk maakt aan toenemende inzichten ligt ons na aan het hart, evenzeer als de integriteit, het behoud en de zuiverheid van wat er al gebouwd is. Terwijl we hopen gaandeweg meer gelegenheden te bieden voor mensen om hun eigen unieke template-reis te gaan, proberen we ook de omgeving waarin dat kan gebeuren veilig, constructief en intact te houden.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.