TOPAZ Nummer 10 / 2004
Velkommen
Templaten - En visionær udviklingshistorie
Projekt for kvinder, Menneske-skabelonen, Integrering af alle aldre
Design af klasseværelse, Tilflugts-haven
Farvernes intelligens, WBS, Pentabalance
Musik, Omsorg for døende, Historiefortælling
EASE, Kaleidolight, Aura-bruseren
Fremtidens musik - Fornøjelsens symfoni
Nye musikalske landskaber
Nye skabeloner til nye tider
Well Being Science klinik, workshops, seminar
Personlig Religion som beklædning

Templaten - En visionær udviklingshistorie

Hvert nyfødt menneske er endnu et forsøg fra Skabelsens side i dens vækst på vej mod fuldbyrdelse

Forfattere: Iet Veenland og Sander Funneman
Reportere: J. Keuskamp-van Schaik og L. Kärre

I alle tidsaldre har mennesker i løbet af deres tilværelse kæmpet med livet, sig selv og hinanden og fundet måder og mønstre at handle udfra. Igennem samme tidsaldre har disse måder og mønstre forandret sig og måttet tilpasses en udfoldelse af ny menneskelig indsigt, viden, tankegang og udvikling af færdigheder. Der er ingen tegn på, at vi nu er nået til vejs ende, og at udviklingen af menneskelige evner og færdigheder slutter med os. Så hvis evolutions-rejsen fortsætter, betyder det, at vi langs ad vejen er nødt til at finde nye handlemåder og –mønstre, svarende til det nye, vi møder, og komme overens med det i vor forberedelse til ny vækst, individuelt og kollektivt. Det er det, Template-netværket arbejder hen imod. Folk, der er en del af det, prøver gennem studier, research og udvikling af menneskelige og praktiske evner at blive mere fremtids-beredte ved at efterspore mønstre og måder, der kan fremme en udvikling af naturlige templates (skabeloner)i harmoni med templates af en større målestok.

Denne stræben finder udtryk og praktisk anvendelse på næsten alle livets områder, f.eks. bæredygtig udvikling, rådgivning til døende og deres familier, teater og musik og menneskers måde at være sammen på.
I den følgende artikel vil vi give et overblik over de mere fundamentale tankegange og principper, vi er nået frem til, sammen med en beskrivelse af, hvordan de praktisk finder anvendelse og udspiller sig på mange områder gennem eksempler på forskellige Template-netværks projekter, der er i gang for øjeblikket.

Hvad er en template?

Og hvad er så en template? Indledende kan nævnes, at Websters leksikon definerer udtrykket ’template’ som ’noget, der opstiller eller tjener som et mønster, en slags program’ (en skabelon). Og måske kan template-begrebet bedst illustreres ved at referere til DNA-strengen i en cellekerne, som en planskitse, en kode eller et udviklingsmønster for liv. Tag som eksempel menneskekroppen med alle dens forskellige dele og deres særlige funktioner og udtryk, hvor hver enkelt celle alligevel rummer samme DNA-template, der skitserer et mønster for hele kroppen. Så template-begrebet rummer i sig ideen om et objektivt ydre reference-kriterium i forbindelse med altings form, forudsætning eller årsag.
Dette eksempel giver en første fornemmelse, og forstået ud fra Template-netværkets filosofi og research fremstår ’template’-begrebet som en langt mere fundamental og dybtgående egenskab ved alt liv i universet.

Personlig udvikling

Hvert eneste menneske er programmeret til at udvikle sig. Det er let at få øje på i den automatiske udvikling, vi alle har gennemgået. Fra vi som babyer blot var i stand til at bevæge arme og ben ukoordineret, til kravle- og gå-stadiet, til præcist styret bevægelse; fra ikke at kunne tale til at kunne bruge sproget til at beskrive ting, fortælle historier, udtrykke ideer og videregive vores følelser. Udvikling er en vedvarende proces, drevet af en indre nødvendighed og fodret og næret af de omgivelser, hvori processen foregår.
Men ikke alle omgivelser tillader enhver udvikling. Til sammenligning: I hvert agern er nedlagt egetræets mulighed, og hvis agernet rammer frugtbar jord, kan det vokse til et kæmpemæssigt træ. Men nogle agern falder på gaden eller spises af egern, længe før de fuldender deres træ-skæbne. Og dog er alle agern fuldt programmeret til at udvikle sig og blive et egetræ. Den afgørende faktor i denne sammenligning er ikke muligheden, men omgivelserne.

Nogle menneskelige miljøer giver nøjagtig den næring og de vitaminer, der befordrer udvikling. Andre gør det ikke. Hvad vi end beslutter at bruge vores liv til, vil spørgsmålet i forbindelse med udvikling altid være: ’Hvad er den rette template af næring og vitaminer, der tillader den udvikling?’ Hvis en person ønsker at blive violinist, men ikke tilbringer megen tid med violiner eller med andre violinister, er chancen for, at de vil blive ’et egetræ’ blandt violinister meget lille. For at udvikling kan ske, er der behov for naturlige måder og sekvenser, som støtter den udvikling og for naturlige mængder vitaminer og næring i omgivelserne.
En grundlæggende filosofisk antagelse, som understøtter vores arbejde, er, at mennesket er skabt til at gennemgå en livslang udviklingsproces. Menneskelig udvikling bærer nøglen til vor fortsatte evolution, vor selvopfattelse og den måde, hvorpå vi betragter og passer på det sted, hvor vi befinder os her og nu. Ifølge vores vision skulle det gerne være sådan, at det miljø, vi som mennesker kollektivt skaber, støtter den udviklingsproces. F.eks. fremmer et miljø med respekt og omsorg for andre tillid og selvtillid og en større villighed til at prøve noget.

Et eksempel på en naturlig template for vækst er de fire årstider. En plante følger et mønster, ifølge hvilket den i sin vinter er under jorden som frø for så at springe ud i livet om foråret og nå sin fulde blomstring om sommeren, hvorefter den afgiver sit overskud og sin mulighed for afkom om efteråret, for så ved vintertid igen at vende tilbage til sin kerne, hvor den samler kræfter til en ny frigivelse af liv det følgende forår. Dette er også et mønster, der gælder, når man f.eks. skal lære en ny færdighed. Først synes der kun at være et ønske om at udvikle denne færdighed, at kunne spille en melodi på violinen, som siden ’springer ud’ i et behov for øvelse, øvelse og atter øvelse. Så lykkes det pludselig og begynder at flyde frit og når sin første opfyldelse, hvilket bringer en tilfredshed over at kunne gøre noget og et ønske om at lære mere... og mønsteret starter forfra.

Et andet eksempel på en template er det mønster, der ligger i aldringsprocessens forskellige stadier, hvor der for hvert alderstrin frigøres forskellige ’kerne-kræfter’ i form af behov, styrker, evne til at handle, indsigt og visdom, idet hver alder danner en platform for den næste. Når vi ser og forstår templaten for naturlig aldring og de evner og muligheder, der går med forskellige aldre, tilskynder det os til ikke at prøve at optræde som 20-årige, når vi er 50, og får os til aktivt at søge den visdom og erfaring, de ældre har, og som kan komme til udtryk via spørgsmål fra de yngre. Den naturlige template, som integrerer alle livsaldre, hvad menneskelige anliggender angår, er en del af det, som Template-netværket søger at fremme og udvikle, for eksempel gennem arbejdet hos Stichting Springlevend i Holland.

Hvis livet ikke beror på en tilfældighed, men har et formål, må det være sådan, at alt i skabelsen vokser i overensstemmelse med et indbyrdes forbundet netværk af templates, der stammer fra samme kerne og arbejder mod samme formål. Mennesket har friheden til at udvikle sig i det og til at finde frem til ny forståelse om disse templates og udvikle nye...

I al vor research søger vi ikke at nå frem til endegyldige svar, men stiller besværlige spørgsmål, som befordrer personlig udvikling, og også en fælles menneskelig udvikling. Dette leder mod en indre rejse, der styrker og udvider vores evne til at klare tilværelsen og møde livets udfordringer.

Hvordan er Template-netværket på forkant med udviklingen?

Det drejer sig om følgende: Gennem stadige meningsudvekslinger konstant at opdatere og krydschecke de templates, vi er nået frem til.

Rundt om i verden hjælper mange mennesker med udviklingen af de talrige projekter, som allerede blomstrer ud fra templates i vækst. F.eks. samarbejder folk med forbindelse til Template-netværket på universitetet i Leiden i Holland med andre forskere i et forsøg på at indkredse og forstå årsagerne til kræft. Andre fra Template-netværket søger sammen med andre terapeuter at afprøve templates, som hjælper med at forebygge og afhjælpe DAMP-syndromet. I England udforsker arkitekter muligheder for at reducere følgerne af hjerneskader ved anvendelse af nye templates for design af det omgivende miljø. De involverede personer har skrevet om disse og andre tiltag i tidligere numre af Topaz.

Disse bestræbelser, der beskæftiger sig med ‘fødslen ‘ af nye templates og med opdatering og sammenkædning af eksisterende templates kalder vi Template Akropolis. Det er en proces, hvor vi med åbenhed søger forståelse, referencer, strukturer og arbejdsmåder inden for ukendte og ikke kortlagte territorier; for hvis udvikling til stadighed foregår, vil der altid være ukendte områder at undersøge. I denne proces tages intet for givet. En alt for stor del af menneskehedens talent og evner er blevet lagt i anstrengelser, der tog udgangspunkt i postulater. Derfor ønsker Template Akropolis at fremme individuelt styret research og hylder en tankegang, der tillader, at frie sind uden at lade sig stoppe følger kompas-retningen af deres egne naturlige anlæg og formål.
Template-netværket, og de mange mennesker, der over hele verden er involveret i det, researcher og udveksler referencer om template-strukturer inden for så vidt forskellige områder som filosofi, verdenshistorie, dans, psykologi, teater, videnskaben om velvære og mange flere, hvoraf et udvalg er repræsenteret i denne artikel.

Det, at disse ’akropolis-processer’ i stigende omfang og med voksende gennemslagskraft foregår i netværket, styrker os i bevidstheden om, at Template-netværket endnu kun er i den indledende fase af sin rolle i udviklingen af det bedste inden for fremtidens menneskelige potentiale, evner og færdigheder, som vor tid har brug for.

De naturlige templates, vi har fundet frem til og har gennemprøvet igen og igen, rummer i sig selv et fantastisk lederskab. Så i en proces, hvor vi i akropolis-form stiller nye og nødvendige spørgsmål, er det den integrerede template-struktur, der giver os de naturlige sammenhænge, retningslinjer og fremgangsmåder.

Denne arbejdsmåde, som vi kalder ‘at akropolisere’ og som foregår i mange lande, der bidrager til Template-netværket og er en del af det, anser vi for meget vigtig, idet den tillader en proces, der konstant åbnes op og udvikles, snarere end en fiksering. Derfor mødes pionerer fra de templates, der arbejdes med, jævnligt, både nationalt og internationalt for at krydschecke resultater og udvide deres research, og derved konstant forbedre og opdatere deres arbejde.

For nylig fandt en meget inspirerende akropolis-præget samling sted på Kreta, med over 200 mennesker fra 17 lande. Fokus for denne samling, som blev arrangeret af Feminenza, var at researche og udveksle tanker om templates, der netop nu er under udvikling, hvor der arbejdes på bedre at forstå forholdet mellem kønnene.

Disse akropolis-aktiviteter er ikke akademisk orienterede. De appellerer til hele spektret af menneskelig kunnen, research og udtryk; for templates arbejder som ’en for alle og alle for en’, ganske som hver celle i menneskekroppen genspejler helheden og bærer dens kode. De involverer mange forskellige former for menneskelig kommunikation og kan af deltagerne opleves som meget levende, dybtgående og berigende.

Summen af fælles forståelse og den mulighed, det giver for øget indsigt, er meget vigtig for os, såvel som opretholdelsen af integriteten og renheden i det, som allerede er etableret. Samtidig med at vi håber, at flere og flere mennesker får mulighed for at påbegynde deres egne unikke template-rejse, bestræber vi os på at holde det miljø, hvori disse ting kan foregå, trygt, intakt og konstruktivt.

Nogle af begreberne i denne artikel er udviklet af Philosophical Frameworks og disse er anvendt med tilladelse fra rettighedshaveren, D. Mckay.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.