TOPAZ Nummer 4 / 2002
Welkom
Een introductie van Feminenza
The Message of Water
Filmbespreking: A Beautiful Mind
De menselijke template
Raadsels en hersenkrakers
Opvoeden en leren kan beter
Muziek door de tijd heen
Psychologie - Vanuit een Template perspectief
Verzorgingshuis-project
Nadere kennismaking met de Template Stichting
Effectieve kleuren

Psychologie - Vanuit een Template perspectief

Psychologie kan worden omschreven als: inzicht in hoe de mens denkt en zich gedraagt, en inzicht in de redenen waarom de mens handelt zoals hij handelt. Een visie vanuit de Template geeft echter een veel bredere kijk - psychologie heeft dan veeleer betrekking op de wijze waarop de mens de wereld waarneemt en de weg waarlangs een mens verbinding maakt met zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld. Het is dan de manier waarop de mens, binnen een systeem van rede en waarden, vorm geeft aan zijn of haar leven en levenswijze. Dit systeem beheerst vervolgens de wegen waarlangs de mens denkt en handelt. Psychologie kan omschreven worden als een persoonlijk filter waardoorheen de mens de wereld waarneemt; dit filter kan doorschijnend tot mat zijn, al naargelang het open of gesloten is voor de fundamentele werkelijkheid die dezelfde is voor alle mensen die ooit geleefd hebben.

'Alles wat ik ondervind is psychologisch. Uiteindelijk zijn we zo verstrikt geraakt in onze psychologische voorstellingen dat wij niet meer kunnen doordringen tot de essentie der dingen, tenzij door ons zelf heen. Alles wat we ooit kunnen weten bestaat uit psychologische materie. De psyche is het meest werkelijke wezen,want het is het allereerste dat de mens ontmoet als hij de wereld tegemoet treedt. Dit is de werkelijkheid waarnaar de psycholoog kan verwijzen,de werkelijkheid van het psychologische'.
C.G. Jung (vert.red.)

 
Charles Dickens schreef eens een krantenartikel waarin hij tekeer ging tegen de welbewuste wijze waarop de wereld toentertijd de ogen sloot voor onrecht en onmenselijkheid. Hij koos als titel: 'Het zal mijn tijd wel duren'. Met andere woorden, 'ik leef voor mijn leven van hier en nu en degenen die na mij komen moeten maar voor zichzelf zorgen'.De naam hiervoor is 'solipsisme'- een levenshouding geheel gebaseerd in 'zelf'.

Dit is de grondslag van de meeste hedendaagse psychologie,die als universitaire discipline is ontwikkeld uit het werk van Sigmund Freud en de psychoanalytische beweging van de vroeg twintigste eeuw. Ofschoon er ook invloedrijke zijdelingse ontwikkelingen plaatsvonden,onder andere door het werk van C.G.Jung (zie citaten), die trachtte een bredere onderbouwing aan te brengen en een spirituele dimensie toe te voegen, bleef het allemaal toch gebaseerd op de ervaring van het leven zoals het er honderd jaar geleden uitzag, in een eeuw die hemelsbreed verschilt van de onze. De veranderingen die in de laatste honderd jaar hebben plaatsgevonden zijn - vergeleken met enig andere periode van de menselijke geschiedenis - ontzagwekkend.De industriële revolutie is geïntensiveerd door de toename van de menselijke kennis op alle fronten en versneld door de technologische revolutie belichaamd in b.v.de auto, televisie, Internet... Het is niet onredelijk te stellen dat in deze volstrekt andere tijden een fundamenteel nieuwe benadering van psychologie noodzakelijk is.

Helaas heeft het erfgoed van de Freudiaanse psychologie met zijn nadruk op het controleren van onderbewuste verlangens geleid tot een massale gelijkvormigheid in de huidige consumptiegerichte maatschappij; deze gelijkvormigheid onderdrukt de individuele vrijheid en vrije wil. Het leidt al te vaak tot de vorming van een ondoorlaatbaar membraan van vooroordeel en afzondering. Dit dient om het individu en zijn leefwereld te beschermen tegen het besef te leven in een wereld die in hoog tempo bezeten raakt van materialisme en irrationaliteit, waarin het toenemend onmogelijk wordt oplossingen van buitenaf te vinden en erin te geloven.Het is een kwestie geworden van 'voeding, los van natuurlijke hoeding': een mens,die zijn plaats in de natuurlijke orde der Schepping heeft verloren, met dientengevolge een onheilspellend vooruitzicht wat de toekomst van onze planeet en onszelf betreft.Is er dan een andere weg, een ander vertrekpunt?

Psychologie van de Ziel

Zoals uiteengezet in het artikel over de Template (zie Topaz nr.3),ligt aan de visie van de menselijke Template ten grondslag de begiftiging van de mens met een Geest en een Ziel; het centrale vertrekpunt naar een begrijpen van de psychologie is de laatste, de Ziel.

'De hedendaagse overtuiging dat het primaat berust bij het fysieke, leidt uiteindelijk tot een psychologie zonder ziel, waar het psychologische niets anders kan zijn dan een biochemisch effect'.
C.G. Jung (vert.red.)

 
Het uitgangspunt van de Template ten aanzien van psychologie kan als volgt worden omschreven:

  • De menselijke Geest en Ziel zijn gehuisvest in een menselijk samenstel.
  • Het menselijk samenstel bestaat uit een onmetelijk en ongelooflijk ontwikkeld systeem,het fysieke lichaam met al zijn zintuigen, besturingscentra, hersenen, zenuwbanen, circulatiesysteem, spijsverteringssysteem, vitale organen, enzovoort.
  • Nog belangrijker:het menselijk samenstel bestaat ook uit fijnere, minder materiële 'substanties', waaronder de menselijke aura en elektromagnetische systemen. Hierin zijn coderingen opgeslagen die alles wat een menselijk wezen is en doet gedurende zijn hele leven, bepalen. Deze coderingen ontstaan uit de blijvende neerslag, de optekening en het resultaat van hoe we zijn en handelen.
  • Dit alles is geplaatst in de ecologie van een bijzonder en zeldzaam planetair systeem, met een enkele maan in een zonnestelsel, in een universum dat deel uitmaakt van een enorme Scheppingsconstructie, bestaande uit sterren, melkwegstelsels, donkere materie en onmetelijke uitspansels van uiterst mysterieuze 'ruimte'.
  • De mens is omringd en wordt gedragen door wonderbaarlijke en buitengewoon veelzijdige processen die niettemin werktuiglijk zijn.
  • De reden voor het bestaan van het menselijk samenstel en zijn geestelijk leven binnen deze onmetelijkheid is het niet-werktuiglijke deel te zijn van een voor het overige geheel werktuiglijk systeem.
  • Het menselijk wezen is het hoogtepunt van dit systeem van de Schepping door het eenvoudige gegeven van het menselijk bewustzijn en de vrijheid van keuze.
  • Welke oorzakelijke intelligentie of kracht dit systeem ook schiep,het was er zich van bewust dat het geheel nutteloos en doelloos zou zijn zonder de iriserende aanwezigheid van bewustheid, waardering, voeling, selectie, keuzevrijheid en het vermogen ontzag te voelen. Deze karaktertrekken zijn eigen aan de mens en hij geeft daarmee terug aan de bron van de Schepping.

Om dit alles mogelijk te maken moest de blauwdruk van de mens voldoen aan bepaalde voorwaarden. De menselijke situatie mocht niet gefixeerd en onherroepelijk zijn en het menselijk systeem moest toegerust zijn met een onbeperkte flexibiliteit teneinde het hoofd te kunnen bieden aan en een antwoord te kunnen geven op een enorme verscheidenheid aan uiteenlopende en onvoorspelbare omstandigheden; neem b.v. het verschil tussen een leven als Romeins soldaat of als landbouwer in de Middeleeuwen en onze eigen situatie in de 21e eeuw. Het systeem diende dan ook uitgerust te worden met een organiserende en harmoniserende instantie die in staat is met deze mate van flexibiliteit om te gaan. Deze instantie is de Ziel. Men stelle zich, vergelijkenderwijs, een orkest voor zónder dirigent die de verschillende instrumenten van het orkest in bedwang houdt en integreert in hetgeen de symfonie vereist. Het zou zinloos zijn om zulk een flexibel en veelzijdig instrument als het menselijk samenstel te creëren zonder een dergelijke hoogontwikkelde dirigent.

De mens is toegerust met de Ziel als het instrument dat zijn leven orchestreert. De mens ziet zich ook geplaatst voor de kans en de uitdaging om in zelfbeschikking te komen tot een optimaal resultaat, binnen de evoluerende mogelijkheden van het systeem. Anderzijds hebben alle onderdelen van de verschillende systemen binnen het menselijke model ook de mogelijkheid zich te fixeren door afstand te doen van de verantwoordelijkheid der vrije keuze.

De mens is niet ontworpen om onveranderlijk te zijn. Vrijheid is hem gegeven; het systeem is er ook op ingericht, maar die vrijheid kan, per definitie, niet dwingend worden opgelegd. Het is aan iedere individuele mens om een keuze te maken en de gelegenheid die de vrijheid hem biedt aan te grijpen of zichzelf terug te brengen naar het niveau van een beperkter leven.

Over het geheel genomen is de moderne psychologie niet alleen gebaseerd op een enge interpretatie van 'menselijk leven' in materiële zin; zij ontkent of ontloopt ook de fundamentele kwestie van een mogelijk leven na de dood. De Template benadering van psychologie ziet het menselijk leven als een reeks episoden waarin het leven zich manifesteert in verschillende vormen en onder verschillende omstandigheden met als doel een individuele 'zelf-vestiging' en dienstbaarheid aan de Schepping en de bedoelingen die de Schepping met de mens heeft.

Terry Gloag

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.