TOPAZ Nummer 4 / 2002
Welkom
Een introductie van Feminenza
The Message of Water
Filmbespreking: A Beautiful Mind
De menselijke template
Raadsels en hersenkrakers
Opvoeden en leren kan beter
Muziek door de tijd heen
Psychologie - Vanuit een Template perspectief
Verzorgingshuis-project
Nadere kennismaking met de Template Stichting
Effectieve kleuren

Een introductie van Feminenza - een internationaal netwerk voor vrouwen

Photograph De totstandkoming van fundamentele rechten voor vrouwen in de laatste 100 jaar (althans in het Westen) kan worden gezien als het herstel van een natuurlijke stand van zaken tussen mannen en vrouwen. De scheefgroei begon tijdens, wat sommige geschiedkundigen 'Het Axiale Tijdperk' noemen, van 800-200 v. Chr. Het wordt 'Het Axiale Tijdperk' genoemd vanwege het grote effect van de verlichte geesten uit die periode op het menselijk bewustzijn.

De nieuwe religieuze bewegingen die in deze periode opkwamen - het Taoïsme en Confucianisme in China, het Boeddhisme in India, het Monotheïsme in het Midden Oosten en Iran en het Griekse rationalisme in Europa - hadden, naast duidelijke verschillen, fundamentele karakteristieken gemeen. Een van deze karakteristieken was de gerichtheid op ethische en morele onderwerpen. Minder fortuinlijk is dat dit leidde tot een statusverlaging van vrouwen, die in de meeste opzichten als mindere wezens werden beschouwd.
Het Christendom en de Islam waren religieuze ontwikkelingen uit latere perioden en deze statusverlaging kan bij het ontstaan van deze godsdiensten niet worden teruggevonden. De Koran bijvoorbeeld, bejubelt de gelijkwaardigheid van de seksen en hun aanvullende eigenschappen.

Voor de aanvang van het Axiale Tijdperk werden vrouwen in deze samenlevingen vaak zeer hoog geacht, maar dit tijdperk leidde over het algemeen tot een achteruitgang van hun positie: ze werden het eigendom van mannen, ze werden van de meeste beroepen uitgesloten en onderworpen aan de somtijds draconische overheersing van hun echtgenoten.
Zoals Karen Armstrong schrijft in haar boek 'Buddha': ‘In Iran, Irak en later in de Hellenistische maatschappijen werden vrouwen gesluierd en opgesloten in harems en vrouwvijandige ideeën floreerden. De vrouwen uit het klassieke Athene (500-323 v. Chr.) verkeerden in een bijzonder nadelige positie en werden bijna geheel uit het openbare leven gebannen; zwijgen en onderdanigheid werden als hun belangrijkste deugden beschouwd. De vroege Hebreeuwse tradities bezongen de heldendaden van Miriam en Deborah, maar na de profetische hervorming van het geloof werden vrouwen in de Joodse wetgeving tot tweederangs burgers gedegradeerd’ (vert.red.)

Natuurlijk waren er legio bijzondere, individuele vrouwen die uitstegen boven de beperkingen die de tijd waarin ze leefden hen oplegde. Er waren ook een paar 'gouden tijden' voor vrouwen zoals in de Islam tussen de 7de en 13de eeuw, toen veel vrouwelijke geleerden en denkers, religieuzen en dichteressen een prominente plaats innamen; Europa zag de opkomst van vooraanstaande Christelijke vrouwelijke mystici in de Middeleeuwen. Het dominante paradigma in de laatste drieduizend jaar is echter de ontwikkeling tot een superieure status van de man en geen invloed, religie,persoon of beweging was krachtig genoeg om dit op lange termijn te herstellen.

De oprichting van de Women's Franchise League (een emancipatiebeweging) in 1889 in Engeland door Emmeline Pankhurst en de vergelijkbare strijd tegen de gevestigde orde in vele landen op het noordelijk halfrond, startte een proces van het terugwinnen van grondrechten en sociale gerechtigheid voor vrouwen.Het sociale veranderingsproces werd versneld door de twee wereldoorlogen, toen vrouwen beroepen gingen uitoefenen die daarvoor alleen aan mannen voorbehouden waren.
In de jaren '60 en '70 ging de strijd van de vrouwenbeweging op verschillende wijzen door, voornamelijk in de Verenigde Staten en Europa. Veel van de rechten waar zij voor vocht zijn onderdeel van de samenleving zoals wij die nu kennen. Elaine Showalter, een vooraanstaand feministe, schrijf-ster en academica gaf onlangs te kennen dat zij denkt dat het feministische werk gedaan is; dat er weliswaar veel soorten feminisme bestaan, maar er niet langer een Feministische Beweging is, omdat zij geen grondbeginselen voorstond die vrouwen wereldwijd aanspreken.

Tegenwoordig wordt algemeen erkend - althans in de westerse wereld - dat het feit dat vrouwen de helft uitmaken van het menselijk ras genoeg reden is voor het toekennen van dezelfde rechten als aan de andere helft.Wanneer we echter de wereld als geheel in ogenschouw nemen zien we een nog steeds zeer ongelijke situatie en de bewijzen van diepgewortelde vooroordelen over vrouwen zijn nog steeds legio. Tegelijkertijd valt op dat het vastleggen van stemrecht en gelijke toegang van vrouwen tot het onderwijs resoluut ter tafel kwamen tijdens de onderhandelingen over de opbouw van het nieuwe Afghanistan. Een hoopvol teken dat gelijke rechten voor vrouwen in toenemende mate een zaak maakt waar niet over kan worden onderhandeld.

Waar laat dit vrouwen in het jaar 2002? Er heeft een substantiële culturele emancipatie plaatsgevonden, in elk geval in een deel van de wereld. Is dat het eind van het verhaal? Bij Feminenza denken we dat er toch nog meer te ontdekken is over onze sekse en haar mogelijkheden. Feminenza is een internationaal netwerk van vrouwen, opgericht in april 2000 in 16 landen,om de weg te bereiden voor de tot standkoming van een nieuw ontwikkelingsmodel voor vrouwen.We vonden elkaar na vele jaren van ervaring en individueel onder-zoek, verbonden in het verlangen naar een beter begrip van de ware aard en het doel van onze sekse.

Een belangrijk aspect is dat we proberen een ontwikkeling te bewerkstelligen tot wat we als een hoger niveau van persoonlijke groei beschouwen,waar we de term 'Dame' aan geven.We geven de titels 'Meisje' en 'Vrouw' aan de dimensies die elke vrouw ervaart - het Meisje begint bij de geboorte en de Vrouw verschijnt vanaf de puberteit en vergezelt het Meisje haar hele verdere leven.Deze twee dimensies zijn automatisch, ze liggen besloten in het menselijk ontwerp. De Dame is echter een dimensie die, zonder onze inspanning en zonder ontwikkeling, tamelijk broos zal zijn. De dimensies Meisje en Vrouw hebben hun eigen specifieke behoeften in hun ontwikkeling, en we proberen ook onze ervaringen van deze levens beter te begrijpen. In feite is samenwerking tussen deze drie dimensies voorwaarde om als vrouw je potentieel te vervullen.

Het Meisje bijvoorbeeld, kan zich soms genegeerd en gepasseerd voelen in het geren en gedraaf van de Vrouw om nieuwe vaardigheden te leren, een baan te vinden, een goede moeder te zijn en tegemoet te komen aan de vele eisen die deze Vrouw stelt. Dat kan tot grote verwarring leiden, met stress als resultaat van zo'n intern conflict.We hebben ontdekt dat er heel wat meer te begrijpen valt als we richting willen geven en vooruitgang willen boeken op een manier die het geheel van ons leven voldoening schenkt. Elk van de drie dimensies heeft zijn eigen behoeften op psychologisch, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied.

Dit trio van dimensies wordt versterkt door het leiderschap dat de Dame aan zowel de Vrouw als het Meisje geeft, doordat ze in de eerste plaats weet wat ze wil en waarom. De dimensie van de Dame is verbonden met kwaliteiten zoals zorg, geduld en fundamentele waarden, zoals respect voor het unieke van alle leven. Het is het leven waarin wijsheid zich ontwikkelt. Daarbuiten ligt het domein van het spirituele en volgens ons inzicht is de ontwikkeling van de Dame van cruciaal belang voor de invloed hiervan.We hebben nog veel meer ontdekt over deze gebieden - teveel om nu verder op in te gaan.

De reis van de laatste twee jaar is fascinerend. Het is onze wens, nu Feminenza haar derde jaar ingaat, om dit waardevolle netwerk van internationale vriendschap en dialoog te openen voor zoveel mogelijk vrouwen.
Het afgelopen jaar hebben we workshops aangeboden over thema's als zelfvertrouwen,de emoties, stress en het omgaan met anderen.We voelen ons gesterkt door de feedback over de warmte en aanmoediging die vrouwen tijdens deze activiteiten ervoeren; het werk heeft hen duidelijk voldoening, plezier en nieuw begrip gebracht.

Door meer te lezen over het werk van vrouwen die ons zijn voorgegaan heb ik me gerealiseerd dat niemand onder ons alleen is, dat er een grote bron van kwaliteiten is - van moed, zorg, compassie, geduld en vastberadenheid - waaraan is bijgedragen door hun werk en leven. Feminenza houdt deze vrouwen, bekend of onbekend, in ere en ik weet dat ik me kan verbinden met deze kwaliteiten wanneer ik probeer te doen wat deze tijd van mij vraagt.
Ik geloof dat er nu iets mogelijk is voor vrouwen dat nieuw is,waar geleidelijke ontwikkeling van het potentieel in besloten ligt, een spirituele emancipatie die nooit eerder mogelijk is geweest. Hierin ligt de belofte van een betere, menselijker wereld waar de vrouwelijke bijdrage gelijkwaardig wordt gewaardeerd, omdat het duidelijk is dat de wereld de samenwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke nodig heeft - waar het niet het één of het ander hoeft te zijn.

Anna Hannon

Voor activiteiten in Nederland kunt u mailen naar info@feminenza.nl. Er is ook een website: www.feminenza.org

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.