TOPAZ Nummer 3 / 2002
Welkom
Het begrip 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japanse theaterkunst
Leven in tijd van veranderingen
Filmrecensie
Interview met een componist
Omgaan met onzekerheid in crisissituatie
Een steunbetuiging aan het Amerikaanse volk
Nieuw boek
Nieuwe benaderingswijzen in kankeronderzoek
Kunst en Vormgeving

Een korte introductie in het begrip ‘Template’

T. Gloag Terry Gloag, BA (Oxon), heeft de filosofie achter het Template Netwerk gedurende de laatste 15 jaar gedoceerd en verder ontwikkeld. Tevens heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het stimuleren van veel projecten. Terry Gloag is internationaal werkzaam als adviseur en docent.

In deze derde editie van de Topaz lijkt het van belang iets te zeggen over het begrip 'template', dat in deze artikelen vaak wordt gebruikt en waar ook naar wordt verwezen in de titel van 'Het Template Netwerk'. Dus wat is de Template? Wat wordt er bedoeld als we dit woord gebruiken? Het begrip 'template' is voortgekomen uit vele jaren onderzoek door leden van het Template Netwerk. Het zal duidelijk zijn dat in dit korte artikel slechts een beknopte introductie kan worden gegeven.

 Websters woordenboek definieert de term template als 'iets dat vorm geeft of dat dient als een patroon', ofwel volgens Van Dale 'een mal'. Het idee van een template kan worden uitgebeeld d.m.v. de vergelijking met het DNA in de kern van een cel, als 'een blauwdruk, codering of vormgevend patroon voor leven'.

Een ander voorbeeld kwam onlangs naar voren in een radio-interview over de behandeling van vrouwen in bepaalde delen van de wereld. De geïnterviewde sprak met grote passie over de behoefte om een nieuwe 'template van mensenrechten' te ontwikkelen en niet een door het Westen opgelegd waardenpatroon te adopteren. Nog een voorbeeld is het forum dat recentelijk plaatsvond in Engeland over 'een nieuwe template voor de opvoeding van kinderen'.

Het concept 'template' omvat dus het idee dat er objectieve en externe criteria zijn voor het ontwerp of de oorzaak van dingen. De bovengenoemde voorbeelden geven een eerste indruk. In de filosofie en het onderzoek van het Template Netwerk zien we echter dat de notie van een template een fundamenteel kenmerk is van al het leven in het universum.

* * *

In het Template Netwerk stellen we dat alles wat bestaat, zowel van nature als door mensenhanden gemaakt, voortkomt uit of is terug te voeren op een template. Een voorbeeld hiervan is, dat zoals het zaad de template draagt, waaruit een bloem of een boom groeit, zo ook zijn de plannen van de architect de template voor de ontwikkeling van een nieuw gebouw.

Zonder een template van het fundamentele ontwerp kan geen enkel ding bestaan en de template bepaalt het karakter, de aard en het doel ervan.
Hetzelfde geldt voor het menselijk ontwerp, dat wordt afgeleid van een template die in ieder mens dezelfde bestanddelen heeft. Wat de menselijke template zo uniek maakt zijn de inherente mogelijkheden van creativiteit, keuzevrijheid, zelfbeschikking en bewustzijn. Hierdoor heeft ieder individu de mogelijkheid zich op zijn of haar unieke manier te ontwikkelen tot verschillende niveaus van intelligentie, vaardigheid en bekwaamheid. Hierin ligt het fundamentele doel van het onderzoek en van de educatie die het Template Netwerk pioniert.

* * *

 Een van de belangrijkste gemeenschappelijke noemers en uitgangspunten die de leden van het Template Netwerk bindt in hun leven en werk, is een onvoorwaardelijk geloof in de grootsheid van het menselijk ontwerp en de daaraan ten grondslag liggende template. Dit leidt tot ontzag en respect voor het grootse plan waarin deze template is gecreëerd, als de bron, de afkomst en de aanleg van ieder individueel menselijk leven in een omgeving die weer is afgeleid van de grotere Template van de Schepping.

"En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis..." Genesis hoofdstuk 1 vers 26.

Wat ons ook verenigt is de verregaande ontevredenheid met veel van de gangbare gezichtspunten over essentiële levensvragen, zoals de 21ste eeuw die biedt, en de erfenis van de Industriële Revolutie - met andere woorden, een ontevredenheid met de huidige template die menselijk leven, onderwijs, gedrag en inzicht beheerst.

Alle verschillende artikelen in de Topaz beschrijven projecten en activiteiten die worden ondernomen door leden van het Template Netwerk vanuit bovengenoemde inzichten. Gezamenlijk vormen ze een sterk pleidooi dat er iets anders mogelijk is voor het menselijk leven dan de template van de 21ste eeuw.

* * *

Wij hebben net het tweede millennium achter ons gelaten en de laatste eeuw is verreweg de bloedigste geweest in de menselijke geschiedenis. Toch zijn er veel mensen die de moderne beschaving roemen als de top van menselijke ontwikkeling. Wij geloven dat vele zogenaamd primitieve beschavingen het concept van een soort bovenaards patroon kenden en respecteerden hetgeen harmonie bood en zin gaf aan menselijk leven - en velen zijn vandaag de dag dezelfde overtuiging toegedaan.

Chief Seattle "De mensheid heeft het levensweb niet geweven. Wij zijn daarin slechts één draad. Wat wij het web aandoen, doen wij onszelf aan. Alle dingen zijn met elkaar verbonden. Alle dingen hangen samen." Chief Seattle

De moderne wetenschap probeert alles vaak mens-gericht te benaderen, vanuit wetenschappelijk perspectief, waarbij het de mens reduceert tot een getal of een toevallige gebeurtenis in het grotere geheel, zonder enig gevoel voor de gebieden van hogere 'ongeziene' intelligentie en spirituele reden en betekenis.

De mensheid van de 21ste eeuw is verwijderd en geïsoleerd geraakt van deze natuurlijke bronnen van begeleiding en intelligentie. Dit is vergelijkbaar met hoe 20 jaar geleden personal computers functioneerden als individuele eenheden, die op stand-alone basis opdrachten uitvoerden. Dat veranderde radicaal door de komst van het internet. Een enkele computer is nu geïntegreerd in een uitgebreid web van informatie, wat 20 jaar geleden nog ondenkbaar was. Dit geeft een prachtige analogie voor het internet van ongeziene intelligentie dat bestaat in de Schepping en de natuurlijke mogelijkheden van de mens om zich daarmee te verbinden, om richting te vinden en het gevoel te hebben ergens thuis te horen.
Door gebrek aan dit soort begrip en kennis binnen de template van het moderne leven, hebben mensen steeds meer het contact met zichzelf verloren. Als nooit tevoren zijn zij vatbaar voor twijfel en frustratie. Zij zijn dikwijls niet in staat enige rust te vinden in zichzelf of in het licht van de dreiging van wat hun kinderen te wachten staat. Toch wordt er weinig gedaan, anders dan de relatief ineffectieve oproep van een enkeling die dit ziet maar er niets aan kan doen.

J.R.R. Tolkien "Tolkien dacht dat de moderne tijd de wereld had beroofd van mysterie, moraal en gevoel van betekenis. Als hij dat had kunnen terugwerpen in het vuur waarin het was gesmeed dan zou hij dat graag hebben gedaan. De kracht van dit vreemde en verontrustende boek ligt in het feit dat velen van ons wensen of half wensen, dat de Ene Ring die ons allen omcirkelt, ongedaan kon worden gemaakt en het feit, dat dat niet kan, beklagen." Andrew O'Hehir (bespreking van de film 'In de Ban van de Ring', geschreven door J.R.R. Tolkien)

Vandaag de dag beschikken wij over ingenieuze technologieën en de medische wetenschap heeft ons een zekere mate van controle gegeven over een aantal dodelijke ziekten, maar hoe zit het met de natuurlijke en/of latente vaardigheden van de mens en de ontwikkeling daarvan? Wat te denken van de ziekten die een direct gevolg zijn van de onnatuurlijke stressvolle situatie waarin mensen gedwongen zijn te leven, met daarin de rampzalige effecten van onze technologie voor het milieu en het weer, zoals een stijgende zeewaterspiegel, tekort aan water en hongersnood?

 Het meest verontrustend van alles is misschien wel de bevolkingsexplosie die exponentieel toeneemt. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waren er 2 miljard mensen op deze planeet, in 1980 waren er 5 miljard en de huidige voorspellingen luiden dat er 9 miljard zullen zijn in het jaar 2032 - in de tijdsspanne van een mensenleven zal de bevolking meer dan verviervoudigd zijn.

Terwijl deze dramatische bevolkingsgroei zich voltrok (en mede daardoor) heeft de moderne wetenschap de mensheid toegerust met ontzagwekkende vermogens om aspecten van onze omgeving, zowel extern als intern, aan te passen en te veranderen. De wijze waarop zou onze voorouders niet alleen onmogelijk hebben geleken, maar ook angstwekkend ongewenst. De vraag is: 'zal de moderne wetenschap in staat zijn dit vermogen aan te wenden om de gevolgen van haar handelen het hoofd te bieden?'

"Zowel Watson als Crick hebben gezegd dat wat hen dreef tot het ontrafelen van de structuur van DNA, antireligieus was. Zij wilden aantonen dat vitalisme onjuist was, dat er niets speciaals was aan leven en geen behoefte aan God." Bryan Appleyard

Tegenwoordig moeten wetenschappers steeds vaker toegeven dat zij meestal niet begrijpen wat zij doen of wat de gevolgen zullen zijn van hun experimenten.
Toch is de wetenschap ertoe geneigd ons ervan te overtuigen dat religie of spiritualiteit dwaas is en niets te bieden heeft als leidraad of ethiek om ons te helpen in het hanteren van onze vermogens. Daarnaast stellen vele gerespecteerde sprekers, direct of indirect, dat de mensheid stuurloos is, verloren en verward..

"In een technologische eeuw krijgen wij in toenemende mate vat op de middelen om onze doelen te bereiken en steeds minder vat op de redenen waarom wij ze zouden nastreven." Roger Scruton.

  • De natuurkundige Stephen Hawkins werd onlangs geciteerd in zijn steunbetuiging aan Al Gore in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, vanwege diens standpunt over het broeikaseffect. Hij zag dit als het meest urgente probleem waarmee de mensheid nu wordt geconfronteerd.
    Hij merkte op dat het ironisch zou zijn als verkeerd geponste of getelde stembriefjes in Florida zouden leiden tot de ondergang van de mensheid in de nabije toekomst en dat de planeet een levenloos moeras van zwavelzuur zou worden zoals Venus.
  • James Lovelock, de auteur van het boek 'Quest for Gaia', zei, dat - volgens zijn concept van de intelligente planeet Gaia - op een bepaald punt de planeet de mensheid eenvoudigweg zal uitroeien, als iets vervuilends dat geen nuttig doel dient in het planetaire netwerk van alle leven.
  • Zelfs Hollywood doet mee. In de film 'The Matrix' is er een dramatische scène, waarin wordt gezegd dat de mens een virus is, omdat hij leeft als een parasiet die zich overal verspreidt, die slechts neemt en niets teruggeeft aan zijn omgeving.

De schokkende gebeurtenissen van 11 september in Amerika onderstrepen deze realiteit en hebben een verwoestend effect op de psyche en psychologie van mensen. Het leven wordt plotsklaps gezien als kwetsbaar, zekerheden zijn kapot geslagen en veiligheid is gecompromitteerd. Zo'n uitdaging hebben we nog nooit meegemaakt en wij zijn erbarmelijk onvoorbereid om ermee om te gaan.

"Wat zijn wij breekbaar." Sting

Wat nu? Kunnen we werkelijk geloven dat een paar kleine aanpassingen in de huidige wetenschap of het opleggen van een aantal beperkingen, vrijwillig of wettelijk vastgelegd, enig verschil zullen maken? Of moet het veel dieper gaan dan dat?

Vanuit ons Template onderzoek geloven wij dat we waardevolle inzichten en concrete ophelderingen te bieden hebben over deze cruciale onderwerpen, die de kwaliteit van onze toekomst en die van onze kinderen zullen bepalen en misschien zelfs onze overleving als soort.

* * *

Tenslotte zijn hier drie fundamentele inzichten, die de praktische toepassing van de Template filosofie weerspiegelen:

  • Dat de mens, in zijn natuurlijk gegeven template, is begiftigd met geest en ziel en is uitgerust met een ontzagwekkend gevarieerd vermogen, dat hem in staat stelt met grote flexibiliteit te reageren op de uitdagingen van leven en evolutie.
  • Dat de mens de hoogste vorm van organisch leven op deze planeet is en dat hij, in zijn sterfelijkheid, een onsterfelijke belofte draagt.
  • Dat het menselijk leven deel uitmaakt van een netwerk van universele niveaus van organisch leven, dat is afgeleid van de Template van de Schepping die bestaat uit verschillende fijnstoffelijker werelden, voor het grootste deel ongezien, waarin intelligentie en instructie voor menselijk kunnen huist.

* * *

L. Wittgenstein "Wij voelen dat, zelfs als alle mogelijke wetenschappelijke vragen zijn beantwoord, de problemen van het leven volkomen onaangeraakt blijven." Ludwig Wittgenstein

Allemaal komen we deze wereld binnen op dezelfde manier - wonderbaarlijk - hetgeen deel is van de template van het menselijke ontwerp. Als nieuw geboren kind openen wij onze ogen en een grote verscheidenheid aan indrukken trekt aan het venster van ons bewustzijn voorbij; een enorme kakofonie van signalen, geluiden, licht en gewaarwordingen, waaruit wij ons leven en onze werkelijkheid vormen.

En zo begint de zoektocht in het kind om op natuurlijke, instinctieve wijze zijn inherente template te ontdekken. Hoe iemand uitdrukking geeft aan deze fundamentele passie en motivatie is het diepste mysterie van alles en resulteert in de uniekheid van ieder mens. Deze nooit eindigende zoektocht in het onbekende kunnen wij ons ieder wakend moment van ons leven bewust worden en is een ontzagwekkende zegen van de Schepping aan een menselijk wezen.

Deze ideeën motiveren ons om het niveau van natuurlijke educatie en ontwikkeling te ontdekken, waartoe wij kunnen komen in het pionieren van onze mogelijkheden. De Topaz probeert daarvan iets weer te geven en is een uiting van onze dankbaarheid voor deze grote Template van het doel en de intelligentie van de Schepping, die ons iedere dag de buitengewone gift van leven en bewustzijn geeft.

Terry Gloag

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.